Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice prin modernizarea sistemului rutier, modernizarea platformelor şi a locurilor de parcare existente, a spatiului pietonal, modernizarea spațiilor verzi, modernizarea platformelor de gunoi și a iluminatului public (de tip smart), supraveghere video și sistem wi-fi, la obiectivele de investiții: Amenajare loc de joacă Strada Perşani şi Amenajare teren sport Strada Orăştie 07.03.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice prin modernizarea sistemului rutier, modernizarea platoformelor şi a locurilor de parcare existente, a spațiului pietonal, modernizarea spațiilor verzi, modernizarea platformelor de gunoi și a iluminatului public (de tip smart), supraveghere video și sistem wi-fi, la obiectivele de investiții: strada Huedin şi aleea Huedin 03.03.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti pentru anul 2023 03.03.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 135/31.05.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Structuri modulare cu funcțiune de şcoală pentru unităţile de învățământ preuniversitar de stat Scoala Gimnazială Nr. 190 și Școala Gimnazială Nr. 97” şi dotarea acestora cu mobilier specific, cu modificările şi completările ulterioare 03.03.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 31/03.03.2022 privind aprobarea valorii cofinanțării de la bugetul local pentru 12 obiective-unități de învăţământ, finanţate prin Programul Național de Dezvoltare Locală II, cu modificările și completările ulterioare 03.03.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexelor 1, 4, 5, 13, 14 şi 16 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 30/03.03.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 12 obiective - unităţi de învăţământ, finanţate prin Programul Național de Dezvoltare Locală II 03.03.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind revenirea spațiului din Calea Șerban Vodă nr. 43 Sector 4, din administrarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 în administrarea Consiliului Local Sector 4 și atribuirea acestuia în folosință gratuită către Arhiepiscopia Bucureștilor-Protoieria Sector IV Capitală 03.03.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a chiriilor de piață pentru 5 (cinci) spații comerciale din piața agroalimentară Berceni-Sudului; C4P1, C3; C2P2; P9; E17 03.03.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 168/20.06.2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a bunurilor aflate pe domeniul public şi privat al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti, terenuri şi construcții, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, precum și de aprobare a Regulamentului, documentațiilor de atribuire, modele de caiete de sarcini, fișe de date, model de contract de închiriere și Lista cu imobilele ce vor fi scoase la licitație 03.03.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 92/31.03.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul Tehnic de faţadă în vederea corelării cu inițiativa Comisiei Europene Noul Bauhaus European pentru obiectivul de investiții ”Extinderea nodului rutier intermodal Şos. Berceni - Stație metrou cu o parcare, conectată la accesul E al proiectului ”Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între stația de metrou Berceni şi Şoseaua de Centură”, cod SMIS 137950, finanțat prin-POIM 2014-2020 03.03.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 187/10.08.2022 privind aprobarea şi actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiective de investiții publice derulate pe raza Sectorului 4 03.03.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: DESFIINŢARE CONSTRUCȚII EXISTENTE C1, C2, C3 ŞI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E, pe un teren în suprafaţă de 176,00 mp (din acte) şi 155,00 mp (măsurată), privind imobilul situat pe str. STÂNEL nr. 8, Sectorul 4, Mun. Bucureşti 03.03.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea prețului, condițiilor de închirere şi a modelului de contract cu privire la închirierea terenului proprietate privată situat în B-dul Metalurgiei nr. 132, Sector 4, Lot 2 cu nr. cadastral 221324, în vederea efectuării lucrărilor de utilitate publică aferente obiectivului de investiții ”Amenajare parcare bulevard Metalurgiei 132 din Sector 4, București” 03.03.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea poziției nr. 3 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.192/29.12.2020 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de Analiză a Cererilor și de Repartizare a Locuințelor din fondul locativ de stat, aflate în administrarea și/sau proprietatea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare 03.03.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER CU REGIMUL DE ÎNĂLȚIME S+P+4E, pe un teren în suprafaţă de 349,00 mp, pentru imobilul situat pe bd. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU nr. 93, Sectorul 4, Municipiul București 03.03.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucuresti de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a unei suprafete de 2.000 mp. pentru imobilele proprietate privată afectate de lucrările de utilitate publică necesare edificării unei statii de pompare a apelor meteorice si uzate, în zona Drumul Poştalionului-Drumul Dealul Frumos 03.03.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 128/30.09.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul de investiţii Construire pasaj rutier intersecţia strada Ion Iriceanu x strada Turnu Măgurele 27.02.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții derulate pe raza Sectorului 4 21.02.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea închirierii spațiilor comerciale din Complexul Agroalimentar Piața Norilor, a documentației de atribuire, model caiet de sarcini, model fișă de date, modelul contractului de închiriere și a raportului de evaluare, privind stabilirea valorii minime de închiriere a spațiilor comerciale aflate în incinta Complexului Agroalimentar Piața Norilor 21.02.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Complexului agroalimentar ”Piața Norilor” 21.02.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 205/30.12.2021 privind aprobarea Metodologiei de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bucureşti de pe raza Sectorului 4, precum şi de aplicare a unor sancțiuni contravenționale și/sau măsuri tehnico-administrative în ceea ce privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4 cu autovehicule de orice tip, cu modificările și completările ulterioare 21.02.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 74/26.05.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de ridicare a autovehiculelor, prevăzută de Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ridicarea vehiculelor prevăzută de Ordonanta nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale cu modificările și completările ulterioare, pe străzile şi domeniul public aflat în administrarea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare 21.02.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 346/2018, privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 17.02.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Sector 4, în vederea efectuării de lucrări de întreţinere şi amenajare asupra terenurilor unităților de asistență socială (centrelor) şi creşelor de pe raza teritorială a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 17.02.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și actualizarea Anexei lc a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 211/30.12.2021 privind reorganizarea activității și aprobarea stucturii organizatorice a Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și prevederea creșelor ca instituții publice cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Sector 4 și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului Sector 4 17.02.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 a Acordului de parteneriat încheiat între Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale (MMSS) şi Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Sector 4, în vederea implementării proiectului HUB de Servicii MMSS-SII MMSS, Cod MySmis 130963 17.02.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti şi Direcția Generală de Administrare a Unităților de Învăţământ şi de Sport Sector 4, în vederea efectuării de lucrări de întreţinere şi amenajare asupra curtilor unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4, Bucureşti 17.02.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi actualizarea Anexei 3 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 224/12.09.2022 privind reorganizarea Direcției Generale de Administrare a Unităților de Învăţământ şi de Sport Sector 4 precum şi aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Functionare ale acesteia 17.02.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea finanțării în vederea pregătirii şi participării unei eleve din Sectorul 4 la competiții sportive 17.02.2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea finanţării în vederea participării unei eleve din cadrul Liceului de Coregrafie ”Floria Capsali” la etapa finală a concursului internațional de balet ”Youth America Grand Prix” 2023, Tampa, S.U.A. 17.02.2023 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close