Proiecte de hotărâre

Caută după:

Nume Data incarcarii
Nume Data incarcarii Descarca
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării terenului în suprafață de 136 mp, proprietare privată, situat în str. Pridvorului nr. 4 și a terenului în suprafață de 120 mp, proprietate privată, situat în str. Pridvorului nr. 6, sector 4 și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 4 14.02.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea suplimentării Contractului de delegare nr. 12.669/15.03.2016 încheiat între Sectorul 4 al municipiului București in calitate de delegatar și S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. in calitate de delegat, cu noi operațiuni necesare derulării de către Sectorul 4 al Municipiului București a obiectivelor de investiții aferente anului 2019, aprobarea tarifelor aferente operațiunilor suplimentare precum si aprobarea modelului actului adițional nr. 8 la contract 14.02.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea suplimentării programului de investiții aferent Contractului de delegare nr. 12.669/15.03.2016 încheiat între Sectorul 4 al municipiului București in calitate de delegatar și S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. in calitate de delegat, pentru perioada ianuarie 2019 - martie 2020, cu suma de 500.000 lei fără TVA, precum și a modelului actului adițional nr. 7 la Contractul de delegare 12669/15.03.2016 14.02.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea ajustării prețurilor aferente operațiunilor ce fac obiectul Contractului de delegare nr. 12.669/15.03.2016, încheiat între Sectorul 4 al municipiului București in calitate de delegatar și S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. in calitate de delegat, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu inddicele prețurilor de consum pentru servicii, stabilit de către Institutul Național de Statistică precum și a modelului actului adițional nr. 6 la Contractul de delegare nr. 12.669/15.03.2016 14.02.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4 cu Societatea de Transport cu Metroul București ”METROREX” S.A., în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind edificarea unei stații de metrou la nivel european suprateran situată între Stația de Metrou Berceni și Șoseaua de Centură 14.02.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării terenului în suprafață de 3672 mp, proprietate privată, situat în str. Grădistea nr. 6, sector 4 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 4 14.02.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea ajustării prețurilor unitare în conformitate cu indicele prețurilor de consum pentru servicii, stabilit de Institutul Național de Statistică precum și a modelului actului adițional nr. 6 la contractul nr. 12669/15.03.2016 încheiat cu SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA, privind delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activități de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor de joacă din Sectorul 4 al Municipiului București 05.02.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale constatată la pozițiile nr. 14-15 ale Anexei nr.6 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 01.02.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind stabilirea unor contravenții, pentru ocuparea fără drept sau blocarea sub orice formă a unui loc de parcare precum și staționarea sau oprirea neregulamentară, cu orice tip de vehicul, pe spațiile verzi sau trotuarele destinate circulației pietonilor, pe raza sectorului 4 01.02.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acordarea de despăgubiri proprietarilor autovehiculelor avariate prin căderea copacilor sau crengi ale copacilor, aflați pe domeniul public al municipiului București - Sector 4, urmare a fenomenelor meteorologice din perioada 25 - 27 ianuarie 2019 01.02.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării unor suprafețe de teren, proprietate privată, situate în str. Frumușani, nr. 8I, nr 6D și nr. 6H și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 4 21.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre prvind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii Sectorului 4 al Municipiului București cu Spitalul Clinic de Urgență ”Bagdasar-Arseni”, Ministerul Sănătății și alte instituții/persoane juridice cu atribuții în domeniu, pentru finanțarea și realizarea în comun a unor lucrări de interes public local 21.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 260/02.10.2018 privind aprobarea Procedurii privind modelul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice deschise cu strigare pentru închirierea spațiilor comerciale aflate în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, a caietului de sarcini precum și a modelului de contract de închiriere 21.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind încheierea contractelor de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuință socială aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București și aprobarea modelului de contract 21.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotarare pentru modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Locale al Sectorului 4 nr. 150/19.12.2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidentiale, pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti, cu modificarile si completarile ulterioare 18.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire gradinita in incinta scolii gimnaziale nr. 190, pe terenul domeniu public al municipiului Bucuresti in suprafata de 14.918,00 mp, aflat in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, situat in str. Nitu Vasile nr. 16, Sector 4, Bucuresti 18.01.2018 Descarcă
Proiect de Hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 147 din 19.12.2016 privind trecerea Complexului Agroalimentar Piata Sudului, din administrarea Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 în administrarea Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti 18.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 18.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind predarea documentațiilor tehnico-economice și transferul integral al fondurilor de la Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4 către Sectorul 4 al Municipiului București, în vederea implementării obiectivului de investiții ”Amenajare spațiu cu funcțiunea de grădiniță în ansamblul rezidențial deținut de Vista rezidențial Berceni S.R.L. conform contractului de închiriere nr. 72/15.11.2018 17.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 374/28.12.2017, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea documentației tehnico-economică la faza Studiu de Fezabilitate aferentă obiectivului de investiții ”amenajare parcaje cca. 700 locuri de parcare str. Pridvorului nr. 24, sector 4, București” 17.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind transmiterea unei solicitări către Consiliul General al Municipiului București pentru declararea de utilitate publică a lucrărilor de interes local aferente obiectivului de investiții ”Amenajare peisagistică - esplanadă verde Piața Sudului”, în scopul amenajării de noi spații verzi pe teritoriul municipiului București precum și demararea procedurilor de expropriere 16.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru spațiul situat în București, B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Etaj 1, Centrul Comercial Grand Arena Berceni, în suprafață de 56 mp, pentru desfășurarea activității cu publicul de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 16.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotarare privind modificarea componentei nominale a Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 4 a Municipiului Bucuresti, aprobata prin Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018 17.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 16.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2018 16.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru spațiul situat în București, B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Etaj 1, Centrul Comercial Grand Arena, sector 4, în suprafață de 148 mp, pentru desfășurarea activității Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 16.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotarare pentru modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 337/13.12.2018 privind realizarea proiectului de retea scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular, la nivelul Sectorului 4, in anul scolar 2019 - 2020 08.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 260/02.10.2018 privind aprobarea Procedurii privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice deschise cu strigare pentru închirierea spațiilor comerciale aflate în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, a caietului de sarcini precum și a modelului de contract de închiriere 07.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 04.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotarare pentru modificarea Anexelor nr.1 si nr.2 ale Hotararii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 216/30.08.2018 privind aprobarea Organigramei, Statutului de Functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 04.01.2019 Descarcă

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close