Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4 21.02.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Echipei Intersectoriale Locale (EIL) constituită la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București 21.02.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 21.02.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului prvind indisponibilizarea prin blocare a roților vehiculelor staționate neregulamentar în Sectorul 4 al Municipiului București care constituie un obstacol pentru circulația rutieră și pietonală 21.02.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 21.02.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru suprafața de 4454 mp. teren și 1009 mp. construcții, parte din imobilul proprietate privată de la adresa Șoseaua Berceni nr. 2, sector 4, nr. cadastral 201442, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Amenajare peisagistică - esplanadă verde Piața Sudului”, în scopul amenajării de spații verzi pe teritoriul municipiului București 18.02.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Amenajare piațetă publică zona Piața Sudului 18.02.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 296/31.10.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local 15.02.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării terenului în suprafață de 136 mp, proprietare privată, situat în str. Pridvorului nr. 4 și a terenului în suprafață de 120 mp, proprietate privată, situat în str. Pridvorului nr. 6, sector 4 și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 4 14.02.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea suplimentării Contractului de delegare nr. 12.669/15.03.2016 încheiat între Sectorul 4 al municipiului București in calitate de delegatar și S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. in calitate de delegat, cu noi operațiuni necesare derulării de către Sectorul 4 al Municipiului București a obiectivelor de investiții aferente anului 2019, aprobarea tarifelor aferente operațiunilor suplimentare precum si aprobarea modelului actului adițional nr. 8 la contract 14.02.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea suplimentării programului de investiții aferent Contractului de delegare nr. 12.669/15.03.2016 încheiat între Sectorul 4 al municipiului București in calitate de delegatar și S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. in calitate de delegat, pentru perioada ianuarie 2019 - martie 2020, cu suma de 500.000 lei fără TVA, precum și a modelului actului adițional nr. 7 la Contractul de delegare 12669/15.03.2016 14.02.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea ajustării prețurilor aferente operațiunilor ce fac obiectul Contractului de delegare nr. 12.669/15.03.2016, încheiat între Sectorul 4 al municipiului București in calitate de delegatar și S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. in calitate de delegat, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu inddicele prețurilor de consum pentru servicii, stabilit de către Institutul Național de Statistică precum și a modelului actului adițional nr. 6 la Contractul de delegare nr. 12.669/15.03.2016 14.02.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4 cu Societatea de Transport cu Metroul București ”METROREX” S.A., în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind edificarea unei stații de metrou la nivel european suprateran situată între Stația de Metrou Berceni și Șoseaua de Centură 14.02.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării terenului în suprafață de 3672 mp, proprietate privată, situat în str. Grădistea nr. 6, sector 4 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 4 14.02.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea ajustării prețurilor unitare în conformitate cu indicele prețurilor de consum pentru servicii, stabilit de Institutul Național de Statistică precum și a modelului actului adițional nr. 6 la contractul nr. 12669/15.03.2016 încheiat cu SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA, privind delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activități de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor de joacă din Sectorul 4 al Municipiului București 05.02.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale constatată la pozițiile nr. 14-15 ale Anexei nr.6 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 01.02.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind stabilirea unor contravenții, pentru ocuparea fără drept sau blocarea sub orice formă a unui loc de parcare precum și staționarea sau oprirea neregulamentară, cu orice tip de vehicul, pe spațiile verzi sau trotuarele destinate circulației pietonilor, pe raza sectorului 4 01.02.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acordarea de despăgubiri proprietarilor autovehiculelor avariate prin căderea copacilor sau crengi ale copacilor, aflați pe domeniul public al municipiului București - Sector 4, urmare a fenomenelor meteorologice din perioada 25 - 27 ianuarie 2019 01.02.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării unor suprafețe de teren, proprietate privată, situate în str. Frumușani, nr. 8I, nr 6D și nr. 6H și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 4 21.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre prvind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii Sectorului 4 al Municipiului București cu Spitalul Clinic de Urgență ”Bagdasar-Arseni”, Ministerul Sănătății și alte instituții/persoane juridice cu atribuții în domeniu, pentru finanțarea și realizarea în comun a unor lucrări de interes public local 21.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 260/02.10.2018 privind aprobarea Procedurii privind modelul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice deschise cu strigare pentru închirierea spațiilor comerciale aflate în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, a caietului de sarcini precum și a modelului de contract de închiriere 21.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind încheierea contractelor de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuință socială aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București și aprobarea modelului de contract 21.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Locale al Sectorului 4 nr. 150/19.12.2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificarile și completările ulterioare 18.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire grădiniță în incinta școlii gimnaziale nr. 190, pe terenul domeniu public al municipiului București în suprafață de 14.918,00 mp, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, situat în str. Nițu Vasile nr. 16, Sector 4, București 18.01.2018 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 147 din 19.12.2016 privind trecerea Complexului Agroalimentar Piața Sudului, din administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București 18.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 18.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind predarea documentațiilor tehnico-economice și transferul integral al fondurilor de la Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4 către Sectorul 4 al Municipiului București, în vederea implementării obiectivului de investiții ”Amenajare spațiu cu funcțiunea de grădiniță în ansamblul rezidențial deținut de Vista rezidențial Berceni S.R.L. conform contractului de închiriere nr. 72/15.11.2018 17.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 374/28.12.2017, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea documentației tehnico-economică la faza Studiu de Fezabilitate aferentă obiectivului de investiții ”amenajare parcaje cca. 700 locuri de parcare str. Pridvorului nr. 24, sector 4, București” 17.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind transmiterea unei solicitări către Consiliul General al Municipiului București pentru declararea de utilitate publică a lucrărilor de interes local aferente obiectivului de investiții ”Amenajare peisagistică - esplanadă verde Piața Sudului”, în scopul amenajării de noi spații verzi pe teritoriul municipiului București precum și demararea procedurilor de expropriere 16.01.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru spațiul situat în București, B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Etaj 1, Centrul Comercial Grand Arena Berceni, în suprafață de 56 mp, pentru desfășurarea activității cu publicul de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 16.01.2019 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close