Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind revenirea spațiului din Calea Șerban Vodă nr. 43 Sector 4, din administrarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 în administrarea Consiliului Local Sector 4 și atribuirea acestuia în folosință gratuită către Arhiepiscopia Bucureștilor-Protoieria Sector IV Capitală 65 09 Martie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 168/20.06.2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a bunurilor aflate pe domeniul public și privat al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti, terenuri și construcții, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, precum și de aprobare a Regulamentului, documentațiilor de atribuire, modele de caiete de sarcini, fișe de date, model de contract de închiriere și Lista cu imobilele ce vor fi scoase la licitație 64 09 Martie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea prețului, condițiilor de închirere și a modelului de contract cu privire la închirierea terenului proprietate privată situat în B-dul Metalurgiei nr. 132, Sector 4, Lot 2 cu nr. cadastral 221324, în vederea efectuării lucrărilor de utilitate publică aferente obiectivului de investiții ”Amenajare parcare bulevard Metalurgiei 132 din Sector 4, București” 63 09 Martie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a chiriilor de piață pentru 5 (cinci) spații comerciale din piața agroalimentară Berceni-Sudului; C4P1, C3; C2P2; P9; E17 62 09 Martie 2023 Descarcă
Hotărâre privind actualizarea tarifelor individuale pentru colectarea deșeurilor municipale de la utilizatorii persoane fizice și juridice, precum și actualizarea prețurilor unitare ale serviciilor de salubrizare prestate pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, prevăzute în Acordul cadru de prestări servicii de salubrizare și deszăpezire pe raza Sectorului 4 al Municipiului București nr. 362/04.12.2018 și aprobate prin HCLS 4 nr. 174/2020 61 09 Martie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice prin modernizarea sistemului rutier, modernizarea platformelor și a locurilor de parcare existente, a spațiului pietonal, modernizarea spațiilor verzi, modernizarea platformelor de gunoi și a iluminatului public (de tip smart), supraveghere video și sistem wi-fi, la obiectivele de investiții: Amenajare loc de joacă Strada Perșani și Amenajare teren sport Strada Orăștie 60 09 Martie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 187/10.08.2022 privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiective de investiții publice derulate pe raza Sectorului 4 59 09 Martie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 92/31.03.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul Tehnic de fațadă în vederea corelării cu inițiativa Comisiei Europene Noul Bauhaus European pentru obiectivul de investiții ”Extinderea nodului rutier intermodal Șos. Berceni – Stație metrou cu o parcare, conectată la accesul E al proiectului ”Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură”, cod SMIS 137950, finanțat prin POIM 2014-2020 58 09 Martie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 135/31.05.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Structuri modulare cu funcțiune de școală pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială Nr. 190 și Școala Gimnazială Nr. 97” și dotarea acestora cu mobilier specific, cu modificările și completările ulterioare 57 09 Martie 2023 Descarcă
Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 31/03.03.2022 privind aprobarea valorii cofinanțării de la bugetul local pentru 12 obiective – unități de învățământ, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală II, cu modificările și completările ulterioare 56 09 Martie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexelor 1, 4, 5, 13, 14 și 16 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 30/03.03.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 12 obiective – unități de învățământ, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală II 55 09 Martie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice prin modernizarea sistemului rutier, modernizarea platformelor și a locurilor de parcare existente, a spațiului pietonal, modernizarea spațiilor verzi, modernizarea platformelor de gunoi și a iluminatului public (de tip smart), supraveghere video și sistem wi-fi, la obiectivele de investiții: strada Huedin și aleea Huedin 54 09 Martie 2023 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a unei suprafețe de 2.000 mp. pentru imobilele proprietate privată afectate de lucrările de utilitate publică necesare edificării unei stații de pompare a apelor meteorice și uzate, în zona Drumul Poștalionului-Drumul Dealul Frumos 53 09 Martie 2023 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2023 52 09 Martie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 128/30.09.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Studiu de Fezabilitate – pentru obiectivul de investiții Construire pasaj rutier intersecția strada Ion Iriceanu x strada Turnu Măgurele 51 28 Februarie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 6/08.02.2021 privind componența Comisiei nr. 3 50 23 Februarie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea închirierii spațiilor comerciale din Complexul Agroalimentar Piața Norilor, a documentației de atribuire, model caiet de sarcini, model fișă de date, modelul contractului de închiriere și a raportului de evaluare, privind stabilirea valorii minime de închiriere a spațiilor comerciale aflate în incinta Complexului Agroalimentar Piața Norilor 49 23 Februarie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Complexului agroalimentar ”Piața Norilor” 48 23 Februarie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 205/30.12.2021 privind aprobarea Metodologiei de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, precum și de aplicare a unor sancțiuni contravenționale și/sau măsuri tehnico-administrative în ceea ce privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4 cu autovehicule de orice tip, cu modificările și completările ulterioare 47 23 Februarie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 74/26.05.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de ridicare a autovehiculelor, prevăzută de Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ridicarea vehiculelor prevăzută de Ordonanța nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale cu modificările și completările ulterioare, pe străzile și domeniul public aflat în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare 46 23 Februarie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: DESFIINȚARE ANEXE, EXTINDERE, CONSOLIDARE, REABILITARE, SUPRAETAJARE CORP C1 EXISTENT, REZULTÂND UN IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME Sp+P+1E PARȚIAL, pe un teren în suprafaţă de 210,00 mp (conform actelor) și 187,00 mp (conform măsurătorilor), pentru imobilul situat pe str. MITROPOLIT GRIGORE nr. 48, Sectorul 4, Municipiul București 45 23 Februarie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru: DETALIERE REGLEMENTĂRI URBANISTICE prevăzute prin P.U.Z. CALEA ȘERBAN VODĂ nr. 225 aprobat prin H.C.G.M.B. Nr. 250/30.06.2009 ce au stat la baza emiterii Autorizației de construire nr. 137/23058 din 26.04.2021, pentru imobilul situat pe Calea Șerban Vodă nr. 225, Sector 4 44 23 Februarie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea ”Listei cu ordinea de prioritate ce cuprinde cererile depuse și actualizate în anul 2022, în vederea atribuirii unei locuințe sociale” 43 23 Februarie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 346/2018, privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 42 23 Februarie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 346/2018, privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 41 23 Februarie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 346/2018, privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 40 23 Februarie 2023 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî, cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) pentru finanţarea şi realizarea în comun de investiții în scopul reabilitării sediului din Șoseaua Vitan-Bârzești nr. 11 B, Sector 4 39 23 Februarie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, în vederea efectuării de lucrări de întreținere și amenajare asupra terenurilor unităților de asistență socială (centrelor) și creșelor de pe raza teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București 38 23 Februarie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și actualizarea Anexei 1c a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 211/30.12.2021 privind reorganizarea activității și aprobarea stucturii organizatorice a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și prevederea creșelor ca instituții publice cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Sector 4 și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului Sector 4 37 23 Februarie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 a Acordului de parteneriat încheiat între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, în vederea implementării proiectului HUB de Servicii MMSS –SII MMSS, Cod MySmis 130963 36 23 Februarie 2023 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close