Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente pentru proiectul „Vara în...Grădiniță” 150 15 Iulie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea premierii elevilor din Sectorul 4 al Municipiului București care au obținut rezultate deosebite, respectiv media 10, în urma susținerii examenului de Evaluare Națională în anul școlar 2018 – 2019 precum și cuantumul acestora 149 15 Iulie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale din Complexul Agroalimentar „Piata Sudului” si din Piata „Progresul”, a caietului de sarcini, a modelului de Contract de închiriere, precum si a Fisei de date 148 15 Iulie 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 297/31.10.2017 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 33.162.866 lei, ce va fi contractată de către Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 în vederea refinanțării/ restructurării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (RCSP - DSP 2 / 328 / 30.06.2011) 147 15 Iulie 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 3 a Hotararii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 216/30.08.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de Functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4, modificată și completată 146 15 Iulie 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 58/18.11.2004 privind înființarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, aprobarea organigramei și statului de funcții al acesteia 145 15 Iulie 2019 Descarcă
Hotărâre privind ratificarea Acordului Cadru Nr. 362 din data de 04.12.2018, având ca obiect prestarea serviciilor de salubrizare și deszăpezire pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, astfel cum a fost modificat și completat prin procedurile de atribuire derulate în baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare 144 15 Iulie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2018 143 15 Iulie 2019 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019 142 15 Iulie 2019 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii Sectorului 4 al Municipiului București cu Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 pentru finanțarea și realizarea în comun a proiectului de interes public local ” „Modernizare, extindere, demolare partiala a constructiilor din ansamblul Piata agroalimentara Berceni – Sudului” 141 15 Iulie 2019 Descarcă
Hotărâre privind avizarea modificărilor propuse de Sectorul 4 și solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru modificarea și completarea HCGMB nr. 90/2017 privind aprobarea planului de mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București-Ilfov pentru edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situate între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură (DNCB) și a unui parcaj de tip Park & Ride pe Șos. Berceni, Sector 4 140 08 Iulie 2019 Descarcă
Hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii \"C.N.I.\" S.A., a amplasamentului din Soseaua Oltenitei nr.9 Sectorul 4 si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii \"CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL MULTIFUNCTIONAL (UMF CAROL DAVILA)\" 139 08 Iulie 2019 Descarcă Descarcă
Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Șoseaua Olteniței nr.15 – Parcul Orășelul Copiilor Sectorul 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Reconversie sală de sport din Orășelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru – Centrul Educațional UMF Carol Davila” 138 08 Iulie 2019 Descarcă
Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Str. Sergent Nițu Vasile nr.16 Sectorul 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Lucrări de construire grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr 190” 137 08 Iulie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local al Sectorului 4 al Muncipiului București a unor cheltuieli prevăzute în devizul general, precum și a sumelor care depășesc valoarea estimată a acestuia, pentru obiectivele de investiții Lucrări de construire Grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr.190, Construire Centru Medical Multifuncțional (UMF Carol Davila), Reconversie sală de sport din Orășelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru - Centru Educațional (UMF Carol Davila), derulate în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) 136 08 Iulie 2019 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.119/10.06.2019 pentru aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Lucrări de construire Grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr 190” 135 08 Iulie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 134 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.07.2019-30.09.2019 134 10 Iunie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 133 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru crearea unor căi de acces în vederea modernizării și conformării privind securitatea la incendiu, modificare de temă, pe terenul aflat în proprietatea Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 prin Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale, în suprafață de 7.196,00 mp, situat în șos. Giurgiului nr. 109A, sector 4, București 133 10 Iunie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 132 privind aprobarea, de principiu, a asocierii și protocolului de asociere cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov în vederea derulării și finanţării în comun a proiectului de utilitate publică locală “Lucrări de reparații la Subunitatea de pompieri Apărătorii Patriei din cadrul ISU Dealul Spirii București-Ilfov” și solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru realizarea asocierii 132 10 Iunie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 131 privind aprobarea repartizării locuinței devenită vacantă, din Șoseaua Vitan-Bârzești nr. 20 (fostă Șos. Olteniței nr. 219), bloc Z.I.2, construită pentru tineri, prin programul A.N.L., destinată închirierii 131 10 Iunie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 130 privind aprobarea schimbului locuinței sociale deținută de către .................., titularul Contractului de închiriere nr. 7895/05.02.2019, pentru unitatea locativă situată în București, Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F3, etaj 3, apartamentul nr. 75, Sector 4, cu locuință socială liberă de contract situată în București, Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F3, parter, apartament nr. 22, Sector 4 130 10 Iunie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 129 pentru modificarea Anexei 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 129 10 Iunie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 128 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2019-2020 128 10 Iunie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 127 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București, pentru perioada 2019-2024 precum si a Planului de Acțiune pentru Implementarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2019-2024 127 10 Iunie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 126 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru aprobarea trecerii imobilelor construcții, situate în str. Aliorului nr. 6A, sector 4, București din proprietatea publică în proprietatea privată a C.G.M.B., în vederea casării și demolării acestora 126 10 Iunie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 125 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „ PROIECT DE EXTINDERE ȘI REMODELARE CENTRU DE ZI PENTRU EDUCAȚIA COPIILOR ” 125 10 Iunie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 124 privind modificarea și completarea HCL S4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 124 10 Iunie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 123 pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificarile și completarile ulterioare 123 10 Iunie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 122 privind modificarea Anexei la HCLS4 nr. 213/2018 privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 268.034.074,41 lei in vederea asigurarii prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de finantare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operational Regional 2014-2020 122 10 Iunie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 121 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 240/20.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la finalizarea lucrărilor, pentru blocurile de locuințe care fac parte din ”Programul multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030”, aferente contractului subsecvent nr.1 la Acordul Cadru de Lucrări nr.38870/15.10.2015 121 10 Iunie 2019 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close